Handelsbetingelser B2B

Salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder (B2B)

Salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder (B2B)

15. november 2023

Frederik Nielsens Eftf. Nyborg A/S

CVR. 24557219

Nørregade 5

5800 Nyborg

E-mail: fne@fne.dk

Tlf.: +45 65 31 23 03

Handelshus siden 1905

GENERELT

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser ("Betingelserne") gælder for alle tilbud, salg og leveringer af produkter inden for værktøj/tekniske artikler fra Frederik Nielsens Eftf. Nyborg A/S, Nørregade 5, 5800 Nyborg, CVR nr. 24557219, tlf.+45 65312303, fne@fne.dk ("Leverandøren") til erhvervskunder ("Kunden"), medmindre de udtrykkeligt er fraveget ved anden skriftlig aftale mellem Leverandøren og Kunden.

Ændringer af og tillæg til Betingelserne er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt. Betingelserne gælder uanset Kundens evt. egne indkøbsbetingelser, som ikke anses for accepteret uden udtrykkelig skriftlig tiltrædelse fra Leverandørens side.

TILBUD, ORDRER OG ORDREBEKRÆFTELSER

Leverandørens tilbud er gældende i 8 dage (acceptfrist) fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet er anført. Accept af tilbud, som Leverandøren modtager efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Leverandøren.

Leverandørens tilbud og tilhørende dokumentation må ikke fremvises til tredjemand.

Tilbud fremsat på Leverandørens hjemmeside udgør alene en opfordring om at fremsætte tilbud ved afgivelse af en ordre til Leverandøren.

En ordre er først bindende for Leverandøren, når Kunden har modtaget skriftlig ordrebekræftelse, medmindre andet aftales. Ændring, afbestilling eller annullering af en ordre, helt eller delvist, fra Kundens side kan alene ske med Leverandørens forudgående skriftlige accept. 

PRODUKTINFORMATION OG KVALITET

Oplysninger i produktinformation og prislister er kun bindende i det omfang, der i ordrebekræftelsen udtrykkeligt henvises til dem.

Alle produkter vil blive leveret som almindelige handelsvarer, medmindre særlige kvalitetskrav er aftalt.

Leverandørens besvarelser på Kundens forespørgsler om produkternes kvalitet og egenskaber m.v. er alene af generel og vejledende karakter og kan ikke anses for at udgøre specifik rådgivning eller en indeståelse om produktets egnethed til et givent anvendelsesformål. Kunden er ansvarlig for, at produktet egner sig til opfyldelse af det påtænkte formål. 

PRISER

Leverandørens priser er angivet i danske kroner og eksklusiv moms, transportomkostninger og –forsikring, afgifter o.l. Leveringsgebyr kan pålægges af Leverandøren.

Leverandøren forbeholder sig ret til at foretage ændring i prisen frem til leveringsdagen som følge af ændringer i valutakurser, priser fra underleverandører, fragt, told, skat, afgifter, herunder diverse miljø- og energitillæg, m.v., ligesom prisen reguleres, såfremt der i tiden mellem datoen for ordrens bekræftelse og levering sker ændring i leverancen efter anmodning fra Kunden.

Leverandøren kan til enhver tid uden forudgående varsel ændre sin prisliste.

For køb under kr. 200 ex moms gives ikke rabat.

Mundtligt, herunder telefoniske, opgivne priser er at betragte som uforbindende tilbud.

LEVERING

Levering sker ab lager på Leverandørens adresse, medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen. Risikoen for produkternes hændelige undergang overgår til Kunden ved levering, og enhver beskadigelse og/eller forsinkelse under forsendelsen er således Leverandøren uvedkommende.

Eventuel forsendelse sker kun i henhold til Kundens instruktion. Når Kunden ikke har foreskrevet en bestemt forsendelsesmåde, vælges denne efter Leverandørens bedste skøn.

Som standard leveres varer med GLS eller FNE-bil. Ønskes levering med GLS aftales dette. Priser oplyses ved henvendelse. Som udgangspunkt er leveringsprisen med FNE bil kr. 30. Leveringspris med GLS afhænger af vægt, minimum kr. 50. Priserne er eksklusiv moms.

Bestiller man fragt med GLS, vil beløbet blive reserveret. I tilfælde af at fragtprisen bliver højere grundet højere vægt, vil kunden blive kontaktet med information om indbetaling af resterende beløb.

Ønskes levering med FNE bil, kan ruter og køredage findes på her. Ønskes levering med andre leverandører end de to ovennævnte kan dette aftales.

Afhentning i virksomhedens åbningstid er gratis.

LEVERINGSTID

De i tilbud/ordrebekræftelser anførte leveringstider er omtrentlige og angivet efter bedste skøn, medmindre andet udtrykkeligt aftales. Normal leveringstid på lagervarer er 1-3 dage med mindre varen skal omforandres.

Såfremt Leverandøren erfarer, at en anført leveringstid ikke kan overholdes, eller at en forsinkelse må anses for sandsynlig, er Leverandøren berettiget til at udskyde leveringen og forpligtet til uden ugrundet ophold at meddele Kunden den ændrede leveringstid.

Såfremt forsinkelse med levering skyldes, at Leverandøren er i en situation som angivet eller skyldes Kundens handling eller undladelse, forlænges leveringstiden i det omfang, det efter omstændighederne skønnes rimeligt, idet begge parter dog skal være berettiget til at annullere aftalen, når hindringen har varet mere end 6 måneder.

Med mindre forsinkelse med levering skyldes ovennævnte forhold, er Kunden berettiget til ved skriftlig meddelelse til Leverandøren at kræve levering og at fastsætte en endelig rimelig frist herfor og herved angive, at Kunden agter at hæve handlen, såfremt levering ikke sker inden for denne frist. Såfremt levering herefter ikke er sket inden for den fastsatte frist, er Kunden berettiget til ved skriftlig meddelelse til Leverandøren at hæve handlen.

Hvis Kunden hæver aftalen, jf. ovenfor, er Kunden berettiget til at kræve erstatning for de yderligere omkostninger, Kunden er blevet påført ved anskaffelse af tilsvarende ydelse/leverance fra anden side. Kunden er ikke herudover berettiget til erstatning eller anden økonomisk kompensation. Såfremt Kunden ikke hæver aftalen, har Kunden ikke, medmindre andet er særligt aftalt, ret til erstatning eller anden økonomisk kompensation i anledning af forsinkelse fra Leverandørens side.

EJENDOMSFORBEHOLD

Det leverede forbliver Leverandørens ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud i den udstrækning, et sådant ejendomsforbehold er gyldigt efter gældende ret. 

BETALING

Fakturakunder:

Betaling forfalder på de(n) på fakturaen angivne forfaldsdato(er).

Ved betaling senere end forfaldstidspunktet beregnes rente fra forfaldsdatoen af fakturabeløbet inkl. moms med den på fakturaen anførte procentrente. Er morarente ikke anført på fakturaen, betales renter i henhold til rentelovens bestemmelser.

Undlader Kunden at modtage levering på den aftalte dag, er Kunden desuagtet forpligtet til at erlægge betaling, som om levering havde fundet sted som aftalt.

Leverandøren kan efter eget skøn til en hver tid forlange kontant betaling og/eller evt. sikkerhed. Ved Kundens forsinkede betaling kan Leverandøren suspendere yderligere leverancer i relation til den relevante ordre såvel som øvrige ordrer.

Kontantkunder:

Kontantkunder (erhverv) skal betale med betalingskort på fne.dk. Beløbet hæves på kortet, når varen afsendes. I det tilfælde af at beløbet bliver højere end der er reserveret (fx pga højere fragt, pålægning af gebyr fra leverandør etc), kontakter Leverandøren Kunden.

RETURNERING

Lagervarer modtages retur til fuld ombytning eller kredittering, såfremt varen er i original emballage og ubrugt. Omforandrede varer (fx med logo eller oplægning) tages ikke retur med mindre fejlen skyldes Leverandøren. Information om returnering skal sendes på skrift indenfor 14 dage efter modtagelse. Køber betaler selv for returnering af varen undtagen i det tilfælde, hvor der er sket en fejllevering fra Leverandørens side.

Et håndteringsgebyr på 20%  vil blive pålagt alle returvarer (skaffe- og lagervarer).

Skaffevarer tages kun retur efter forudgående aftale. Returomkostninger til leverandøren vil ligeledes blive faktureret til Kunden.

REKLAMATION

Kunden skal undersøge produkterne straks efter fremkomst med henblik på konstatering af synlige fejl eller mængdeafvigelser eller fejlleverancer, og reklamation skal ske skriftligt straks herefter, dog inden 8 dage fra levering. Reklamation over mangler, som ikke burde være blevet konstateret ved et sædvanligt eftersyn af produkterne foretaget ved leverancens fremkomst, skal ske skriftligt over for Leverandøren straks efter, at manglen er eller burde være konstateret. I modsat fald bortfalder Kundens ret til at fremsætte krav mod Leverandøren for manglen.

ANSVAR FOR MANGLER

Såfremt der inden 24 måneder efter levering konstateres mangler ved det af Leverandøren leverede produkt, som skyldes fejl i konstruktion, fremstilling eller materiale, er Leverandøren forpligtet til uden beregning at foretage afhjælpning ved omlevering eller reparation efter eget valg, forudsat at rettidig reklamation er sket. Leverandøren skal gennemføre afhjælpning inden rimelig tid. Afhjælpning sker på det sted, hvor det mangelfulde produkt befinder sig, medmindre Leverandøren anmoder om, at produktet skal returneres til Leverandøren. I så fald skal Kunden arrangere forsvarlig emballering og forsendelse til Leverandøren. Evt. omkostninger til demontering og montering skal bæres af Kunden.

En mangel kan ikke gøres gældende, hvor manglen skyldes, at det leverede produkt ikke er blevet vedligeholdt og anvendt i fuld overensstemmelse med Leverandørens forskrifter, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug og ændringer eller tekniske indgreb foretaget uden Leverandørens skriftlige samtykke. Ligeledes er evt. sliddele ikke omfattet af afhjælpning.

Leverandøren har intet ansvar for mangler eller for forringet udbytte af mangelfuld leverance ud over det oven for anførte, og Kunden er således afskåret fra at gøre yderligere mangelsbeføjelser gældende.

Ved manglende afhjælpning inden rimelig tid har Kunden ret til ved skriftlig meddelelse til Leverandøren at hæve aftalen for så vidt angår den mangelfulde del af leverancen, forudsat at Kunden forinden har fremsat skriftligt påkrav til Leverandøren om afhjælpning. Såfremt Kunden hæver aftalen, er Kunden berettiget til at kræve evt. erlagt købesum retur for den mangelfulde del af leverancen, samt kræve erstatning for direkte dokumenterede tab, der er påført Kunden ved anskaffelse af tilsvarende leverance fra anden side, dog ikke ud over fakturaværdien.

Leverandøren er ikke erstatningspligtig for driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre indirekte tab eller følgeskaber som følge af mangelfuld levering.

PRODUKTANSVAR

Leverandøren er kun ansvarlig, såfremt dette følger af ufravigelige bestemmelser i lov om produktansvar. Leverandøren er således ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller erhvervsløsøre, der tilhører Kunden eller tredjemand. Endvidere er Leverandøren ikke ansvarlig for skader på eller tab vedrørende produkter fremstillet af Kunden, herunder Kundens produkter, hvori et af Leverandøren leveret produkt indgår.

I det omfang Leverandøren måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde Leverandøren skadesløs i samme omfang, som Leverandørens ansvar er begrænset ifølge Betingelserne. 

ANSVARSBEGRÆNSNING

Leverandøren er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste og/eller indirekte tab og følgeskader af enhver art, herunder bl.a. konventionalbodsbetalinger o.l., uanset om sådanne skader eller tab lides af Kunden eller af tredjemand. Dette gælder i enhver henseende og i tillæg til de ansvarsbegrænsninger, som følger af Betingelsernes øvrige bestemmelser.  

ANSVARSFRIHED/FORCE MAJEURE

Leverandøren er ansvarsfri over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, der skyldes forhold, der ligger uden for Leverandørens kontrol, og som Leverandøren ikke ved tilbuddets afgivelse eller ordrebekræftelsens afgivelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet, herunder men ikke begrænset til arbejdskonflikt, brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende opfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed og forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig ansvarsfrihed, skriftligt at underrette den anden part herom og om omstændighedens opståen uden unødigt ophold.

TVISTER

Tvister opstået i samhandelsforhold, som er omfattet af Betingelserne, og som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret ved retten i den retskreds, hvor Leverandøren har forretningssted.